Updates from Tanegashima

May 11, 2017
INFORMATION

Tanegashima Tourism Association 2016 Photo Contest

Grand Prize: Uchu-no Tobira (Space Portal)

001.jpg

Yoshiaki Morohashi


Honorable mention: Gajumaru-no Ki-no-shita-de Chanomikai (Tea Party Under the Ficus Tree)

Eiichi Koga


Honorable mention: Seikyo (Tranquil Echo)

002.jpg

Kazuyuki Fukada

Page Top